วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แผนการการจัดการเรียนรู้วิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโล

หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

1.  หน่วยการเรียนรู้            แปรรูปดีมีรายได้
2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้      การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3.  วิเคราะห์ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
     ง 1.1 (4)      ง 1.1 (5)      ง 1.2 (3)      ง 4.1 (1)      ง 4.1 (2)      ส 1.2 (1)     ส 1.2 (2)    ส 2.1 (1)     
     ส 3.1 (4)      ส 3.1 (5)     ส 5.2 (1)     ส 5.2 (4)     ว 2.2 (1)      ศ 1.2 (2)     ต 1.3 (1)
4.  คำอธิบายหน่วยการเรียนรู้
               ศึกษา  อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน  รู้จักทรัพยากร
และภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว  โดยรู้จักการทำบันทึก
รายรับ รายจ่าย  ของตนเองและครอบครัวได้อย่างถูกต้อง
5.  แผนการจัดการเรียนรู้
     5.1  ทำงานเป็นระบบ  พบความสำเร็จ
     5.2  สมุนไพรมีค่า  รักษาสิ่งแวดล้อม
     5.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
     5.4  ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  ชีวิตปลอดภัยไม่ยากจน


ผังมโนทัศน์  หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6
ชื่อหน่วยการเรียนรู้    แปรรูปดีมีรายได้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4
เรื่อง    ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้       ชีวิตปลอดภัยไม่ยากจน

ตัวชี้วัด
       1.  อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน 
สาระการเรียนรู้
       1.  การบันทึกรายรับ - รายจ่าย
การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
       1.  ความพอเพียง
            1.1   ความพอประมาณ
                    -  นักเรียนรู้สภาพรายรับ รายจ่าย ของการแปรรูป
            1.2   ความมีเหตุผล
                    -  นักเรียนรู้จักเลือกใช้ส่วนประกอบที่มีคุณภาพและราคาถูกมาใช้ในการแปรรูป
            1.3   การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
                    -  นักเรียนเลือกใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น  รู้จักใช้เงินอย่างประหยัด
       2.  คุณธรรมเกี่ยวกับความรู้
            2.1   เงื่อนไขคุณธรรม
                    -  รู้จักการใช้เงินอย่างประหยัด
            2.2   เงื่อนไขความรู้
                    -  นักเรียนมีความรู้  เกี่ยวกับการบันทึกรายรับ รายจ่าย
กิจกรรมการเรียนรู้
       ขั้นนำ
                1.    ครูนำรูปภาพอาหารแปรรูปมาให้นักเรียนดู  แล้วสนทนาเกี่ยวกับภาพ  ในประเด็น
                       ต่อไปนี้
1.1       นักเรียนบอกส่วนประกอบของอาหารแปรรูปมีอะไรบ้าง
1.2       นักเรียนบอกส่วนประกอบของอาหารสามารถหาได้จากแหล่งใด
1.3       นักเรียนคำนวณต้นทุนผลผลิตของอาหารแปรรูปได้หรือไม่
      ขั้นให้ประสบการณ์ 
1.             ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องบันทึกรายรับ รายจ่าย ของการทำอาหารแปรรูป
2.             แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม  เพื่อศึกษาใบความรู้ส่วนประกอบของอาหารแปรรูป
3.             ครูแจกใบความรู้ส่วนประกอบของอาหารแปรรูปให้นักเรียนศึกษา
4.             นักเรียนบันทึกรายรับ รายจ่าย ของการทำอาหารแปรรูป
5.             นักเรียนแต่ละกลุ่ม  นำเสนอผลการบันทึกรายรับ รายจ่าย
6.             นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์  อภิปรายถึงผลของการไม่บันทึกรายรับ รายจ่าย
7.             ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่อง การใช้จ่ายอย่างพอเพียง  ต้องรู้จักจดบันทึกและรู้จัก
วางแผนการลงทุน
      ขั้นสรุป
                1.    นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการใช้เงินในการลงทุน  ควรพิจารณาถึงความพอดี
                       ยึดความประหยัด   ลดความฟุ่มเฟือย  เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน
                2.    ครูแนะนำนักเรียนว่า  การบันทึกรายรับ รายจ่าย  ควรปฏิบัติเป็นประจำ
สื่อ
                1.   ใบความรู้   ส่วนประกอบของอาหารแปรรูป
                2.   ใบงาน  การบันทึกรายรับ รายจ่าย 
 แหล่งการเรียนรู้
                1.    อินเตอร์เน็ต
การวัดและประเมินผล
         วิธีการวัดและประเมินผล
1.        ประเมินผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  พุทธพิสัย  และด้านทักษะพิสัย
2.        ตรวจผลงาน
          เครื่องมือการวัด
1.        แบบประเมินผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  พุทธพิสัย  และด้านทักษะพิสัย
2.        ใบงาน
เกณฑ์การประเมิน
                ระดับ     2          =         ดี
                ระดับ     1          =         พอใช้
                ระดับ     0          =         ควรปรับปรุง
                ผู้ที่ได้ระดับ   1   ขึ้นไป  ถือว่าผ่าน